Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Douanewaarde

Printvriendelijke versie

Douanewaarde

De douanewaarde van een product dat wordt ingevoerd wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren die genoemd staan in hoofdstuk 3 art. 28 t/m 36 van het Communautair Douanewetboek (CDW).  In het Douane Wetboek van de Unie (DWU) betreft het de artikelen 69 t/m 72.  In principe is de wetgeving niet gewijzigd, behoudens het First Sale Principe.

First Sale Principe

In het oude CDW mocht in een keten van transacties tussen de exporteur in het land van export en de koper ergens in de EU, om het even welke factuur in die keten genomen worden als uitgangspunt ter vaststelling van de douanewaarde.  In het nieuwe DWU dient altijd de factuur genomen te worden die geldt ten tijde van de binnenkomst van de goederen in de EU.  Dit kan veel verschil uitmaken omdat de te betalen invoerrechten een percentage vormen van die douanewaarde.  Als u als internationaal opererend bedrijf specifieke vragen heeft over dit onderwerp, neemt u dan contact op met de specialisten van Maco. 

Algemene uitgangspunten

Het uitgangspunt wordt gevormd door de verkoopprijs. Maar die verkoopprijs dient wel gecorrigeerd te worden waarbij de leveringscondities met name van belang zijn. Wereldwijd zijn er gestandaardiseerde leveringscondities, de zogeheten Incoterms, die zijn vastgelegd door de Internationale Kamer van Koophandel. Omdat ze zo belangrijk zijn heeft Maco animaties gemaakt waardoor u snel kunt begrijpen wat de kenmerken zijn tussen de verschillende leveringscondities.

Procedure: Vaststellen douanewaarde

De officiële wetteksten:

EEG 2913/92: Art 28-36

EEG 2454/93

Waar dient rekening mee te worden gehouden:

A. Verbondenheid Koper en verkoper ( Art. 143 EEG 2454/93)
Wanneer:

 1. Indien personen functionaris of directeur zijn van elkaars zaken
 2. Door wettelijke bepalingen worden erkend als in zaken verbonden
 3. Relatie werkgever - werknemer
 4. Enig persoon 5% of meer stemgerechtigd is op kapitaal of aandelen of beide bezit,controleert of houdt
 5. Een van de partijen de ander, hetzij rechtstreeks of zijdelings, controleert
 6. Beide partijen, hetzij rechtstreeks of zijdelings, worden gecontroleerd door een derde persoon
 7. Beide partijen samen een derde persoon controleren
 8. Beide partijen familieleden zijn
  Op volgende wijze bloed- of aanverwant:

- Echtgenoot en echtgenote
- broers en zusters (of halfbroer en halfzusters)
- oom/tante/neef of nicht
- schoonouder/schoondochter of schoonzoon
- schoonbroer of schoonzuster

B. Invloed van de verbondenheid op de prijsafspraken.

C. Beperkingen betreft de beschikking over het gebruik van de goederen door de koper

D. Prijs beïnvloed door voorwaarden of prestaties (specificeren)

E. Royalty’s en licentierechten (voor zover niet opgenomen in de werkelijke betaalde of te betalen prijs)

F. Komt gedeelte van latere wederverkoop, overdracht of gebruik ten goede van verkoper

Bepaling van de douanewaarde:

A. Transactiewaarde (werkelijk betaalde of te betalen prijs voor de goederen)
B. Kosten ten laste van de koper: +

 1. Commissies (Uitgezonderd inkoopcommissie)
 2. Courtage (afsluitprovisie)
 3. Verpakkingsmiddelen + kosten voor verpakking (vb. arbeidsloon, materialen)

C.  Goederen en diensten die gratis of tegen verminderde prijs door de koper zijn geleverd voor gebruik i.v.m. de voortbrenging en verkoop voor uitvoer van de ingevoerde goederen:+

De vermelde waarden zijn waar nodig, naar verhouding toegedeeld.

 1. Materialen (delen), onderdelen en dergelijke goederen verwerkt in de ingevoerde goederen.
 2. Werktuigen, matrijzen, gietvormen en dergelijke goederen gebruikt bij de voortbrenging van de ingevoerde goederen.
 3. Materialen verbruikt bij de voortbrenging van de ingevoerde goederen
 4. Engineering, ontwikkeling, ontwerpen (tekeningen en schetsen) verricht op gemaakt elders dan in de Gemeenschap en noodzakelijk voor de voortbrenging van de ingevoerde goederen.

D. Royalty’s en licentierechten:+
E. Opbrengsten van de latere wederverkoop, overdracht of gebruik van de ingevoerde goederen die de verkoper (direct of indirect) ten goede komen: +
F. Leveringskosten tot plaats van binnenkomst EEG:+

 1. Kosten vervoer van de ingevoerde goederen
 2. Kosten voor het laden en diverse handelingen i.v.m. vervoer
 3. Verzekeringskosten

G. Aftrekposten: -

 1. Kosten van vervoer na aankomst op de plaats van binnenkomst EEG
 2. Kosten voor constructiewerkzaamheden, installatie, montage, onderhoud of technische bijstand dewelke na invoer zijn verricht.
 3. Andere kosten (te specificeren: o.a. rente bij financieringsovereenkomst voor aankoop)
 4. Invoerrechten en belastingen die in de Gemeenschap zijn verschuldigd bij invoer of verkoop van de goederen (DDP-levering)

Formulier DV1

De aangifte van gegevens inzake de douanewaarde wordt verstrekt middels het formulier DV1.

Het formulier is niet vereist:

 1. Indien de douanewaarde niet wordt vastgesteld aan de hand van de transactiewaarde van de ingevoerde goederen.
 2. Indien de douanewaarde lager is dan € 10.000.-
 3. Bij de invoer van goederen waaraan elk handelskenmerk vreemd is.
 4. Als de maatstaf van heffing anders is dan een ad-valorem recht.

Alles is afhankelijk van de leveringsvoorwaarde die op factuur vermeld staat.

Diverse berekenmethoden douanewaarde

1. Transactie van ingevoerde goederen
De transactiewaarde is de voor de goederen werkelijk betaalde of te betalen prijs.

2. Transactiewaarde van identieke goederen
Transactiewaarde van ingevoerde goederenniet toepasbaar.  Identieke goederen in hetzelfde land voortgebracht die in alle opzichten eender zijn met inbegrip van de kenmerken : materiaal kwaliteit en reputatie. Geringe verschillen in uiterlijk vormen geen beletsel die goederen als identiek aan te merken.

3. Transactiewaarde van soortgelijke goederen
Indien transactie 2 niet van toepassing is dient de transactiewaarde van soortgelijke goederen te worden gezocht. soortgelijke goederen zijn in hetzelfde land voorgebrachte goederen die gelijke  kenmerken vertonen en gelijksoortige bestanddelen bevatten waardoor zij dezelfde functies kunnen hebben en in de handel uitwisselbaar kunnen zijn: de kwaliteit van de goederen, hun reputatie en de aanwezigheid van de fabrieks- of handelsmerk zijn factoren die onder meer in aanmerking moeten worden genomen.

4. Terugrekenmethode (deductieve methode)
Bij deze methode moet de binnenlandse (EU) verkoopprijs van de goederen in de staat als ingevoerd aangegeven worden en dient bovendien aan de volgende eisen te worden voldaan

 1. De goederen moeten binnen de Gemeenschap reeds verkocht zijn.
 2. De goederen werden verkocht binnen EEG in ongewijzigde staat.
 3. De goederen werden verkocht binnen EEG aan een derde onafhankelijke partij.

De waarde bepaling kan tot 90 dagen worden uitgesteld indien het op het moment van invoer niet mogelijk is de binnenlandse verkoopprijs te bepalen.

5. Berekende waarde

Bij deze methode gaat men uit van de productiekosten in het land van waaruit de goederen geëxporteerd worden.  Deze kosten worden vermeerderd met een bedrag voor winst en bedrijfskosten die gebruikelijk zijn bij verkopen voor uitvoer naar de EU van dezelfde aard of hetzelfde karakter.

Deze methode kan alleen toegepast worden wanneer de producent bereid is de kosten en winsten aan de douane mede te delen. Medewerking van ondernemers van buiten de EU kan niet worden afgedwongen. In het algemeen blijft deze methode beperkt tot die gevallen waarin koper en verkoper zijn verbonden.

6. Methode met redelijke middelen

Dit is niet echt een andere methode voor de bepaling van de douanewaarde. Indien de 5 methoden van waardebepaling in eerste instantie niet kunnen worden toegepast, wordt hier slecht bepaald  dat in dezelfde volgorde de toepassing van de methode moet worden nagegaan waarbij meer soepelheid moet worden betracht.

Wat werkelijk betaald is of betaald moet worden is uitgangspunt voor de berekening van de douanewaarde.

Tarief van invoerrechten

Invoerrechten worden berekend aan de hand van verschillende factoren.

» Lees verder

Hoe werkt NCTS / Transit?

NCTS/Transit is een Europees informatienetwerk waarmee douanegoederen worden vervoerd.

» Lees verder

Juridische zaken

Juridische zaken spelen een grote rol in de douanerie.

» Lees verder

Leveringscondities

Leveringscondities zijn van groot belang in de relatie tussen u en uw douanedienstverlener.

» Lees verder

Brexit - consequences and alternatives for customs

In this blog, managing director Hans Maessen discusses the consequences and alternatives of a Bre...

» Lees verder