Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

AEO certificering

Printvriendelijke versie

De Authorised Economic Operator certificering heeft voor de douane het voordeel dat zij hun controles meer kunnen richten op goederenzendingen van bedrijven die niet gecertificeerd zijn en zo efficiënter kunnen functioneren. Daar tegenover staat dat gecertificeerde bedrijven ook van bepaalde voordelen kunnen profiteren. Deze voordelen zijn in de Europese wetgeving opgenomen. De AEO status van een bedrijf wordt in alle EU-lidstaten erkend en een AEO kan dan ook in alle lidstaten van de voordelen gebruik maken.

Klik hier voor een voorbeeld van een AEO-Certificaat.

Naast deze "wettelijke" voordelen ontstaan bij het verwerven van de status nog bijkomende voordelen. Hieronder vindt u een overzicht van alle voordelen van de AEO-status:

1. Wettelijke voordelen

De houder van een AEO-douane certificaat:

 • komt eerder in aanmerking voor douanevereenvoudigingen
 • wordt aan minder fysieke en documentaire controles onderworpen
 • wordt bij voorrang gecontroleerd indien hij voor een controle wordt geselecteerd
 • kan verzoeken dat een controle op een bepaalde plaats geschiedt

De houder van een AEO-veiligheid certificaat:

 • kan in aanmerking komen voor de voorafgaande kennisgeving bij controles
 • behoeft minder gegevens te verstrekken in de summiere aangiften
 • wordt aan minder fysieke en documentaire controles onderworpen
 • wordt bij voorrang gecontroleerd indien hij voor een controle wordt geselecteerd
 • kan verzoeken dat een controle op een bepaalde plaats geschiedt

De houder van een AEO-douane en veiligheid certificaat verwerft alle wettelijke voordelen.

2. Commerciële voordelen

 • Voor klanten en leveranciers is de AEO, net als bij ISO, een bewijs dat bepaalde processen in de organisatie goed geregeld zijn. Zo moet een AEO bijvoorbeeld financieel gezond zijn, hij mag geen fraude gepleegd hebben en de goederen administratie moet transparant zijn. Al deze zaken geven aan dat een AEO een betrouwbare partner is. Maco kan overigens uit eigen ervaring bevestigen dat bepaalde partijen van hun partners eisen dat zij AEO zijn.
 • Omdat ook expediteurs en transporteurs willen profiteren van de AEO status, bestaat de mogelijkheid dat zendingen gescheiden worden in gecertificeerde en niet-gecertificeerde. Het is dan wenselijk om de goederen bij een gecertificeerde lading te hebben zitten, omdat deze sneller afgehandeld zullen worden. Daardoor ontstaat een betere onderhandelingspositie, omdat een AEO o.a. bewezen heeft dat hij betrouwbaar en veilig is. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld langere betalingstermijnen, of lagere verzekeringspremies bedongen worden. Zo kan de AEO status extra financiële voordelen en een snellere logistieke afhandeling opleveren.

3. Internationale voordelen

Om de internationale toeleveringsketens optimaal te beveiligen, is samenwerking met derde (niet-EU) landen vereist. Er wordt dan ook gestreefd naar de wederzijdse erkenning van de AEO status tussen alle landen die een AEO- of gelijkaardig programma uitvoeren. Zo werkt het EU-US Joint Customs Cooperation Committee (JCCC) momenteel aan de wederzijdse erkenning van de AEO- en de C-TPAT status, maar er zijn ook initiatieven met andere landen, zoals China, Canada en Australië. De WDO (Wereld Douane Organisatie) ontwikkelt momenteel één unaniem douane veiligheidsprogramma voor alle 166 aangesloten landen; het Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. Inmiddels hebben meer dan 70 landen toegezegd het Framework te implementeren. Dit alles betekent dat in de nabije toekomst een AEO gecertificeerd bedrijf ook in andere landen van douane versoepelingen en vereenvoudigingen kan profiteren.

4. Efficiency voordelen

Om AEO te worden moet een bedrijf aan veel en hoge eisen voldoen. Deze eisen zijn bedoeld om de risico's van terrorisme te bestrijden, maar de verbeteringen die in dit kader gedaan worden leveren vaak ook efficiency voordelen op. Enkele voorbeelden:

 • Het beter kunnen volgen van goederen en kapitaal
 • Betere beveiliging tegen diefstal
 • Meer verantwoord werknemersbeleid
 • Verbeterde werkprocessen

Het grootste voordeel voor AEO-bedrijven is dat zij minder nadelen zullen hebben! De douane zal immers strenger gaan controleren op zendingen van bedrijven die niet gecertificeerd zijn.

Vanaf 1 september 2007 is het mogelijk de status Authorised Economic Operator aan te vragen. Om deze te verwerven moet een bedrijf een aanvraag daarvoor indienen bij de douane.

Deze aanvraag bestaat uit drie onderdelen:

 1. De aanvraag (met algemene gegevens, het soort certificering die aangevraagd wordt, etc.)
 2. De AEO-verklaring (waarin wordt verklaard bekend te zijn met douane wetgeving, de eisen en de gevolgen van de aanvraag)
 3. De samenvatting van het AEO self assesment

De samenvatting van het AEO-Selfassesment moet (vanzelfsprekend) gebaseerd zijn op het AEO-Selfassesment. Daarbij komen de volgende bedrijfsonderdelen aan bod:

 1. Het bedrijf (algemene beschrijving van de organisatie en haar activiteiten)
 2. De staat van dienst op het gebied van het naleven van voorschriften (hierbij moet beschreven worden of het bedrijf in het verleden voldaan heeft aan [douane]voorschriften en aangeven welke maatregelen genomen worden om te voorkomen dat er onregelmatigheden ontstaan)
 3. Boekhouding en logistiek van het bedrijf (hierbij moet bewezen worden dat de boekhouding kloppend en transparant is en dat de goederenstromen te volgen zijn)
 4. Solvabiliteit (hierbij moet bewezen worden dat het bedrijf financieel gezond is)
 5. De Veiligheid (hierbij moet bewezen worden dat er voldoende maatregelen op het gebied van veiligheid in de zin van terrorisme genomen zijn. Daarbij komen goederen-, informatie- en personeelsbeveiliging aan bod)

Het bedrijf dat het certificaat aanvraagt, moet eerst zelf de risico's bepalen die voor haar gedeelte van de toeleveringketen kunnen ontstaan. Daarna moet wederom zelf beoordeeld worden, of voldoende maatregelen tegen deze risico's zijn getroffen. Als zou blijken dat het bedrijf daartegen niet (voldoende) gewapend is, moeten aanvullende maatregelen getroffen worden. Indien er risico's zijn die niet afgedekt kunnen worden, moet dit gemotiveerd worden.

Wanneer een bedrijf voldoende maatregelen heeft getroffen voor de certificering is niet duidelijk. De douane hanteert een "open normstelling" bij haar beoordeling. Dit betekent dat zij de aanvragen voor ieder bedrijf verschillend beoordeelt. Wel is duidelijk dat een bedrijf de AEO status verwerft als er:

 • Een passende staat van dienst op het gebied van de nakoming van douanevereisten is;
 • Een deugdelijke handels- en, in voorkomend geval, vervoersadministratie is;
 • Een gezonde financiële situatie is;
 • Passende veiligheidsnormen zijn genomen.

Maco kan u in een kosteloos, vrijblijvend en persoonlijk gesprek toelichten wat de voordelen van de AEO certificering voor uw onderneming zijn.  Als u meer informatie wil, stuur ons dan een kort verzoek door hier te klikken.

Deel deze encyclopedie via uw sociale media: